Algemene informatie

STATUS

Met ingang van november 2017 heeft Stichting Gratis Gezond de ANBI-status ontvangen. Zie: ANBI status

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar o.v.v. ons fiscaal nummer. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer is: 858124506

 

CONTACTGEGEVENS

Stichting Gratis Gezond

Mw. R. Ratering

Eltenseweg 8A

7039 AA STOKKUM

Kamer van Koophandelnummer: 70061866

Bankrekening: 

TRIODOS bank​: NL52TRIO 033 88 350 40,  t.n.v. Stichting Gratis Gezond.

 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

DOELSTELLING:

Stichting Gratis Gezond helpt bij het belangrijkste in het leven: Gezond zijn, gezond blijven

Stichting Gratis Gezond helpt mensen daarom die het niet kunnen betalen met revitalisering en ‘gezond blijven’ met behulp van professionele leefstijlcoaching.We voorzien in leefstijlinterventies voor mensen die de kosten daarvan niet kunnen betalen om hen weer werkfit te maken. En we bemiddelen en/of helpen bij het verrichten van al wat daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Met professionele leefstijlcoaching kunnen vele tienduizenden mensen weer werkfit worden. Het probleem is echter, zo bevestigen ook artsen en wetenschappers na onderzoek, dat juist de mensen die leefstijlbegeleiding het hardst nodig hebben, veelal onvoldoende financiële middelen hebben om er effectief mee aan de slag te kunnen. Gezonde voeding, meer bewegen, leren omgaan met stress: als er geen geld is ben je daar niet als eerste mee bezig - en zo komt men vaak in een negatieve, ziekmakende neerwaartse spiraal terecht. Wij willen de neerwaartse spiraal helpen doorbreken en op heel praktische wijze een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving.

 

WIJ BIEDEN:

De Stichting Gratis Gezond is er voor mensen die ondanks financiële problemen sterk gemotiveerd zijn om weer ‘werkfit’ te worden en in balans te komen. De stichting voorziet in middelen ten behoeve professionele, succesvolle leefstijlinterventies, onder leiding van professionele coaches, vakmensen met visie en het hart op de juiste plek. De coaches sturen meetbaar en praktijkgericht op 25 succesfactoren gerelateerd aan BRAVO (bewegen, roken/alcohol, voeding, ontspanning/herstel).

 

WIJ STREVEN NAAR:

 • een vitaliteitstoename bij de deelnemers op korte termijn, dat wil zeggen binnen een half jaar tot een jaar van minimaal 25 %

 • tot 10% minder ziekteverzuim

 • aantoonbare gezondheidsbevordering  

 • gedragsverandering en toename van het besef van eigen verantwoordelijkheid

 • backup om terugval te voorkomen.​

 

BIJ HET WERKFIT MAKEN STAAN CENTRAAL DE VOLGENDE AANDACHTSPUNTEN:

1. het versterken van diverse vaardigheden, zoals taken uitvoeren; zelfredzaamheid en eigen verantwoording nemen. Taken kunnen zijn meer bewegen, sporten, gezond boodschappen doen, ontspannen, meer lachen en relativeren, krachttraining, voldoende nachtrust nemen, minder roken of stoppen met roken, minder alcohol drinken of stoppen met alcohol.

2. het verbeteren van de persoonlijke situatie. Fysieke en verstandelijke weerbaarheid worden stapsgewijs verhoogd .

3. eigen positie in beeld brengen. Het verkrijgen van zicht op eigen capaciteit en mogelijkheden die er altijd zijn, als men ze wil zien

 

OVER DE TE SPONSOREN TRAJECTEN:

De re-vitaliseringstrajecten vinden plaats onder leiding van professioneel opgeleide BRAVO-coaches , op basis van een uitgebreide intake aan de hand van een Persoonlijk Leefstijl Advies (PLA). Trajecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid duren 12 maanden. De werkwijze individueel in combinatie met groepsbijeenkomsten. Er wordt gewerkt met protocollen en kwaliteitsbewaking. In het begin is er intensief contact (iedere 2 weken, persoonlijk en/of online). Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nemen toe naar mate het traject vordert. Na de uitstroom na 12 maanden kan gekozen worden voor een tweede jaar online backup, om terugval te voorkomen. Onze stichting wil hulp bieden aan mensen die een vitaliteitstraject niet zelf kunnen betalen en die geen vergoeding krijgen van hun zorgverzekeraar en/of werkgever. Er wordt gekeken of de aanvrager zelf, gemeente, kerkgenootschap, familie of de aanvrager zelf een bijdrage kunnen doen. Is dit niet mogelijk dan draagt de stichting bij.

OVER DE MANIER WAAROP WIJ GELD INZAMELEN:

 1. Ten eerste: door middel van fondsenwerving.

We hebben (een) vrijwilliger(s) die fondsen werft. Er zijn in Nederland diverse fondsen en stichtingen die geld geven aan instellingen en projecten met goede doelen. Er zijn minimaal 15 fondsen en stichtingen die overeen komen met onze doelstelling. Via onze website, folders, (nieuws-)brieven en social media maken wij bekend dat donaties welkom zijn.

 1. Ten tweede: onze vriendenkring.

We gaan in de eerste helft van 2018 een vriendenkring opzetten die eenmalig of maandelijks giften overmaken. Zij krijgen een gratis e-book fitter en vitaler van Rosaline Ratering en een gratis intake betreffende leefstijlplan natuurlijk in balans.

 1. Ten derde: innovatie-subsidie aanvraag/aanvragen.

We hebben aan aanvraag bij een innovatiefonds van een gemeente ingediend. Als de aanvraag gehonoreerd wordt gaan we een (pilot-)project starten. Meer info volgt zodra onze aanvraag is gehonoreerd.

OVER DE MIDDELEN EN DE BESTEDING ERVAN:

We hebben drie bestuurders en er moet een meerderheid (2 bestuurders) zijn bij elke uitgave die we doen. Dus één bestuurder heeft geen bevoegdheid en mogelijkheid om individueel het geld te besteden of uit te geven. We streven naar eensgezindheid ten aanzien van de bestedingen.

 

Verantwoording uitgaven 2018

Onze oprichtingskosten waren gratis, een weldoende notaris in ‘s-Heerenberg vond onze doelstelling zo waardevol, dat geen notariskosten in rekening zijn gebracht. De eerste sponsor was dus de plaatselijke notaris.

De tweede sponsor is RosaLife Tekst & Beeld voor:

 • ontwerp van het logo

 • visitekaartjes voor de voorzitter​

 

In 2019 zijn we op zoek gegaan naar een professionele fondsenwerver. We zijn in gesprek met Auke van der Galiën van Van der Galiën Fondswerving & Advies

Indien er financiën binnenkomen door middel van giften en impulssubsidies kunnen we we actief op zoek naar deelnemers binnen onze doelgroep., Inmiddels is de groep professionele leefstijlcoach die op ZZP-basis een coachingstraject willen verzorgen groeiende.  Het verzorgen van trajecten is maatwerk. We zullen elk traject publiceren in onze financiële verantwoording aan het einde van het jaar, uiteraard met in acht neming van de privacy v an betrokkenen. Zie voorbeeldprojectaanvraag

FUNCTIE VAN DE  BESTUURDERS:

 • Voorzitter: R. Ratering McDonald

 • Penningmeester: J. Verwoert

 • Secretaris: M. Kempe Hak

Er is geen Raad van toezicht

 

BELONINGSBELEID:

Het bestuur: de leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van noodzakelijk gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De uitvoerende leefstijlcoaches zijn ervaren professionals, eveneens werkzaam als vrijwilligers voor Stichting Gratis Gezond.

Dit is statutair vastgelegd. De coaches ontvangen een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding voor hun inzet.

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2018:​​

 • Beleid geschreven

 • Website online

 • Visitekaartjes voorzitter ontworpen en besteld

 • Gesprek met beleidsmakers gemeenten 

 • Gesprek met fondsenwerver​

 • Actualisering oprichting bankrekening triodos

 •  PR activiteiten social media

 

FINANCIËLE GEGEVENS STICHTING 2018:

Balans per 1-1-2018

Bank 108,80

Eigen vermogen 108,80

Resultatenoverzicht:

Giften: 206,50

Bankkosten     97,70

Eindresultaat 108,80​

RESERVERINGEN:

We reserveren voor acute noodsituaties en diversen, dit is 4% van het totale inkomen.

Hoogachtend,

R.B. Ratering 

Stokkum 1 maart 2019

Volg ons op Facebook

Statuten

 

Beleid (missie/visie)

 

Fiscaal nummer: 8581.24.506

Kamer van Koophandel:  70061866

 

 

 

Correspondentie-adres:

Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM

 

Donaties (aftrekbaar van de belasting) via:

TRIODOS bank​:

 

NL52TRIO 033 88 350 40

T.a.v. Stichting Gratis Gezond.

O.v.v. naam van uw bedrijf/organisatie,

naam contactpersoon en e-mailadres.

 

 

 

 

 

 

 

©2017 by Stichting Gratis Gezond.Alle rechten voorbehouden